‘Οροι & Κανονισμοί

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα πακέτα που παρουσιάζονται σε αυτόν τον κατάλογο είναι μέρος των υπηρεσιών που προσφέρονται από την AMATHUS CORPORATION LTD.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Είναι οι όροι που διέπουν την όποια συμφωνία ταξιδιού μεταξύ πελάτη αφενός και των όποιων εταιρειών, ξενοδοχείων κλπ αφετέρου, με τη μεσολάβηση του γραφείου. Διευκρινίζεται ότι ο ρόλος του γραφείου είναι μεσολαβητικός για λογαριασμό των πελατών και των άλλων φορέων (εταιρείες μεταφορών, ξενοδοχεία κλπ) προκειμένου οι εκδρομείς να εξυπηρετηθούν απόλυτα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του γραφείου μας. Ο κάθε ταξιδιώτης, τα μέλη της οικογένειας του και οι συνταξιδιώτες που καλύφθηκαν οικονομικά από αυτόν, καθώς και οι συμμετέχοντες μέσω εταιρειών, συλλόγων, ενώσεων, σχολών κλπ, δέχονται αυτόματα με τη συμμετοχή τους, τους παρακάτω όρους, τους
οποίους διάβασαν, κατανόησαν και συμφώνησαν να τηρήσουν. Η έννοια του «ταξιδιώτη» ή «εκδρομέα» ή «πελάτη» ως αντισυμβαλλόμενου, εννοείται στο εξής για τους φορείς που καλύπτουν οικονομικά, μέλη, μαθητές εργαζόμενους ή άλλους που έχουν οποιαδήποτε σχέση μαζί τους και για τους οποίους είναι υπεύθυνοι για την τήρηση και αποδοχή των παρακάτω όρων.

Επίσης όλοι οι ταξιδιώτες δέχονται να τηρήσουν τους ειδικούς όρους συμμετοχής που αναγράφονται πιο κάτω και ισχύουν για ειδικά ταξίδια ή/και συγκεκριμένα ταξίδια, λόγω αντίστοιχων κανονισμών που υποχρεώνουν το γραφείο ως μεσολαβούσα εταιρεία και είναι συμπληρωματικοί των Γενικών ‘Όρων Συμμετοχής.

1. ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ:

Μια κράτηση θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον καταβληθεί η σχετική προκαταβολή όπως αυτή ορίζεται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής. Δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει απευθείας στο γραφείο μας ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα. Οι τιμές συμμετοχής καλύπτουν σαφώς μόνο τα όσα αναφέρονται ρητά στα περιλαμβάνονται της κάθε εκδρομής. Στη διάρκεια του ταξιδιού συνυπολογίζονται η ημέρα αναχώρησης και άφιξης της εκδρομής. Κάθε «συμβουλή» που δίδεται σε σας από τον πράκτορα και δε σχετίζεται με «συμβουλή» δική μας, είναι ευθύνη του πράκτορα και η εταιρεία δεν ευθύνεται για το ότι δεν ενημερωθήκατε σωστά για το ταξίδι σας.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ / ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Όταν επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή, θα πρέπει να συμπληρώσετε τη Δήλωση Συμμετοχής, να την υπογράψετε και να καταθέσετε μια προκαταβολή ίση με το 30% της αξίας της εκδρομής. Με την υπογραφή σας επιβεβαιώνετε ότι διαβάσατε τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής όπως επίσης και τους Ειδικούς Όρους Συμμετοχής, σε οργανωμένο
ταξίδι και ότι συμφωνείτε με αυτούς που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης μεταξύ του γραφείου και εσάς. Η δήλωση συμμετοχής είναι έγκυρη μόνο όταν ο πελάτης προκαταβάλλει το 30% του ποσού εκάστης εκδρομής. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν
υποχρεώνουν το γραφείο να δεσμεύει θέσεις. Πελάτες που κάνουν κρατήσεις μέσω τηλεφώνου, φαξ, οργανωμένων συνόλων, εταιριών, συλλόγων, σχολών κλπ, ή μέσω άλλων τουριστικών γραφείων και δεν υπογράψουν δήλωση συμμετοχής, δεσμεύονται με όλους τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής ή/και με όλους τους Ειδικούς Όρους Συμμετοχής. Η εξόφληση γίνεται τουλάχιστον 15 μέρες πριν την αναχώρηση, διαφορετικά το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση. Αν δηλώσετε συμμετοχή σε ένα ταξίδι σε λιγότερο από 15 μέρες πριν την αναχώρησή σας, τότε θα πρέπει να καταβάλλετε την πλήρη αξία του ταξιδιού σας κατά το στάδιο της κράτησης. Οι
πελάτες και τα συνεργαζόμενα πρακτορεία, μπορούν επίσης να κατοχυρώνουν τις συμμετοχές τους με τραπεζικό έμβασμα ή τραπεζική εντολή. Αντίγραφο του εμβάσματος ή της εντολής, μαζί με τα στοιχεία των ταξιδιωτών και το ταξίδι συμμετοχής τους, είναι απαραίτητο να αποστέλλεται στο γραφείο μας. Ο ταξιδιωτικός σας πράκτορας στον
οποίο θα δώσετε εντολή να κάνει μια κράτηση για λογαριασμό σας, θα πρέπει να ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες πληρωμής του ταξιδιού σας, που αν δεν τηρηθούν σύμφωνα με τους όρους που ορίζουμε θα ακυρώσουμε την κράτηση χωρίς καμιά προειδοποίηση.

3. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ:

Ο ταξιδιώτης μπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του, σε άλλο τρίτο ενδιαφερόμενο άτομο που πληρεί όλους τους απαιτούμενους όρους για το οργανωμένο ταξίδι, αφού όμως ενημερώσει το διοργανωτή ή πωλητή τουλάχιστον 15 εργάσιμες μέρες πριν την αναχώρηση. Ο αντικαταστάτης (εκδοχέας) και ο αρχικός συμμετέχων (εκχωρών) ευθύνονται το ίδιο έναντι του οργανωτή ή και πωλητή να καταβάλουν σε αυτόν το τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού, καθώς και τα ενδεχομένως πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής. Η όποια αλλαγή θα πρέπει να είναι ακριβώς μέσα στα ίδια πλαίσια και θα είναι αποδεκτή εφόσον όλοι οι προσφέροντες υπηρεσίες στο οργανωμένο ταξίδι,  προμηθευτές (αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία), αποδέχονται τις αλλαγές. Εκεί που η αλλαγή γίνεται αποδεκτή, θα υπάρξει ένα
πρόσθετο τέλος Ευρώ 35 κατ’ άτομο. Το τέλος αυτό είναι πέρα από τυχόν άλλα τέλη, που προβλέπουν οι διάφοροι προμηθευτές για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

4. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ:

Αν θελήσετε να κάνετε κάποια αλλαγή στην αρχική σας κράτηση, μετά την έκδοση της δικής μας επιβεβαίωσης, αυτή είναι δυνατόν εφόσον γίνει μέχρι και 30 μέρες πριν την αναχώρηση. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει χρέωση ειδικών εξόδων επικοινωνίας και ένα ειδικό τέλος αλλαγής Ευρώ 35 κατ’ άτομο. Αν ή αλλαγή ζητηθεί σε λιγότερο από 30
μέρες πριν την αναχώρηση τότε θα προηγηθεί ακύρωση συμμετοχής, με τη σχετική χρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο περί ακυρωτικών. Ταυτόχρονα το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει το ποσό των Ευρώ 35 κατ’ άτομο σαν έξοδα επικοινωνίας για τις αλλαγές.

5. ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ή ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ:

Πιστεύουμε ότι μπορούμε να σας προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες που έχουμε προγραμματίσει για κάθε ταξίδι μας όπως και το συγκεκριμένο που διαλέξατε κατά την εγγραφή σας και τη δήλωση συμμετοχής σας. Επειδή όμως ετοιμάζουμε και προγραμματίζουμε τις διάφορες υπηρεσίες που σας προσφέρουμε πολύ πριν την ημερομηνία αναχώρησής σας και χρησιμοποιούμε υπηρεσίες πολλών προμηθευτών, ανεξάρτητων μεταξύ τους, όπως αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, κρουαζιερόπλοια, κλπ., στους οποίους δεν είναι δυνατόν να έχουμε άμεσο έλεγχο, είναι δυνατόν να υπάρξουν αλλαγές, τις οποίες εκ των πραγμάτων, είμαστε υποχρεωμένοι να τις ακολουθήσουμε. Στην περίπτωση αλλαγών θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε μόλις αυτές έρθουν στην γνώση μας.

Οι αλλαγές αυτές είναι συνήθως μικρής σημασίας και δεν επηρεάζουν σημαντικά το ταξίδι σας. Αν έχουμε μια αλλαγή μεγάλης σημασίας τότε θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας  ενημερώσουμε πριν την αναχώρηση. Αλλαγή μεγάλης σημασίας  θεωρούμε αυτή που αλλάζει την μέρα και ώρα αναχώρησης (με διαφορά
πέραν των 12 ωρών), περιλαμβάνει ένα ή περισσότερους ενδιάμεσους σταθμούς με διανυκτέρευση, ή αλλάζει την κατηγορία των ξενοδοχείων, πλοίων κλπ., σε μικρότερη. Στην περίπτωση αυτή έχετε τις εξής τρεις εναλλακτικές λύσεις τις οποίες και πρέπει να μας κοινοποιήσετε γραπτώς τουλάχιστον 24 ώρες πριν την σχετική ενημέρωση.

α. Να δεχθείτε την αλλαγή
β. Να αγοράσετε ένα άλλο ταξίδι του γραφείου μας με την επιφύλαξη ότι σε περίπτωση ακριβότερης τιμής πώλησης,
η διαφορά θα επιβαρύνει εσάς.
γ. Να ακυρώσετε το ταξίδι, με ταυτόχρονη επιστροφή όλων των χρημάτων που έχετε καταβάλει.
Δεν αναλαμβάνουμε καμμιά ευθύνη, όταν μετά την ημερομηνία έναρξης ενός ταξιδιού, μια κανονική πτήση
δρομολογίου αεροπορικής εταιρίας δεν πραγματοποιηθεί ή για άλλα γεγονότα που είναι πέρα από τον έλεγχο μας
και παρά την επιμέλεια και φροντίδα μας δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποφύγουμε, όπως η αλλαγή αεροσκάφους
σε άλλο μικρότερης χωρητικότητας, ή καθυστέρηση λόγω τεχνικής βλάβης, ή από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως
από πόλεμο, από τρομοκρατική ενέργεια, από κοινωνικές αναταραχές, φυσικές καταστροφές, απεργίες διαφόρων
κλάδων, φυσικά φαινόμενα, επιδημίες, εμπάργκο. Σε θέματα μεταφοράς με πλοία, αεροπλάνα και τρένα όσο και για
την εξασφάλιση διαμονής, η ευθύνη μας σε όλες τις περιπτώσεις περιορίζεται στα πλαίσια των σχετικών Διεθνών
Όρων Μεταφοράς. Αποφάσεις για καθυστέρηση ή αλλαγές δρομολογίων είναι πιθανόν να αποφασιστούν από
διάφορους κυβερνητικούς ή άλλους οργανισμούς με αποτέλεσμα να προκύψει καθυστέρηση, αλλαγή δρομολογίων,
πτήσεων. Το γραφείο δεν είναι δυνατόν να ελέγχει ή να προβλέπει τέτοιες ενέργειες και ως εκ τούτου δεν μπορεί να
αναλάβει ευθύνη για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

6. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ:

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει οποιοδήποτε ταξίδι για οπιοδήποτε σημαντικό λόγο, ή αν η
συμμετοχή κριθεί ανεπαρκής ή για άλλους λόγους που κατά την κρίση του δεν ευνοούν την πραγματοποίησή του.
Πάντως δεν θα ακυρώσουμε το ταξίδι σας 7 μέρες πριν την αναχώρηση, εκτός αν υπάρχουν λόγοι πέρα από το
δικό μας έλεγχο (όπως αναφέρονται στην παράγραφο 5). Στις περιπτώσεις αυτές έχετε τις ακόλουθες εναλλακτικές
επιλογές τις οποίες και πρέπει να μας κοινοποιήσετε γραπτώς τουλάχιστον 24 ώρες πριν την σχετική ενημέρωση:
α. Δυνατότητα συμμετοχής σε ένα άλλο ταξίδι, με την επιφύλαξη ότι σε περίπτωση ακριβότερης τιμής πώλησης, η
διαφορά θα επιβαρύνει εσάς.
β. Πλήρη επιστροφή των χρημάτων που έχετε καταβάλει με εξάντληση των υποχρεώσεων του γραφείου.

7. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Αν εσείς ή κάποιος από την ομάδα / οικογένεια σας ακυρώσει τη συμμετοχή του, χρειάζεται να μας γνωρίσει γραπτώς
την απόφασή του αυτή. Η ακύρωση θα ισχύει από τη μέρα που θα λάβουμε γραπτώς (επί αποδείξει) την απόφαση ακύρωσης της συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθείτε με τα παρακάτω ακυρωτικά (κατ’ άτομο):

α. Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 45 μέρες πριν την αναχώρηση κράτηση ποσού Ευρώ 35 για λειτουργικά έξοδα.
β. Ακύρωση συμμετοχής 44 -30 μέρες πριν την αναχώρηση, κράτηση 30% της αξίας του ταξιδιού.
γ. Ακύρωση συμμετοχής 29 -21 μέρες πριν την αναχώρηση, κράτηση 50% της αξίας του ταξιδιού.
δ. Ακύρωση συμμετοχής 20 μέρες και μέχρι την αναχώρηση, κράτηση όλου του ποσού της αξίας της εκδρομής.

Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που πρόκειται να διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, και εφ’ όσον τα ακυρωτικά που οφείλει δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, εκτός των ακυρωτικών, ο ταξιδεύων θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε
μονόκλινο δωμάτιο.

Για τα μέσα ολικής ναύλωσης (charter), κρουαζιέρες, σκι, εκθέσεις, συνέδρια και παρεμφερείς διεθνείς εκδηλώσεις, τα ακυρωτικά φθάνουν μέχρι το 100% της αξίας τους, ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης της ακύρωσης όπως αναγράφεται στους Ειδικούς Όρους Συμμετοχής. Σε περίπτωση που το οφειλούμενο ποσό δεν έχει εξοφληθεί στο σύνολο του τότε εξυπακούεται ότι το απλήρωτο μέρος του ποσού είναι άμεσα πληρωτέο. Σε μερικά πακέτα περιλαμβάνεται δωρεάν ασφάλεια ταξιδίου. Η ασφάλεια ταξιδιού που παρέχουμε καλύπτει την
περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής σε ταξίδι μέχρι και το συγκεκριμένο ποσό που αναγράφεται στο συμβόλαιο της
ασφάλειας που υπογράψατε, εφόσον η ακύρωση οφείλετε σελόγους που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο. Σε όλα
τα άλλα πακέτα προσφέρεται η δυνατότητα αγοράς ασφάλειας ταξιδίου που καλύπτει την ακύρωση συμμετοχής
εφόσον καταβληθεί η ανάλογη επιβάρυνση.

8. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΩΝ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ:

Τα έξοδα συμμετοχής των εκδρομών του προγράμματος αυτού έχουν υπολογιστεί, μεταξύ άλλων, βάση των
ακόλουθων στοιχείων:
α) Τα ειδικά αεροπορικά ναύλα, οι φόροι αεροδρομίων και λιμανιών και ο επίναυλος καυσίμων που ίσχυαν κατά την
ημερομηνία έκδοσης (βλ. παράγραφο 31)
β) Το ύψος των φόρων και δικαιωμάτων που χρεώνονται στις διάφορες χώρες, όπως είναι τα δικαιώματα
προσγείωσης, φόροι αεροδρομίων ή λιμανιών και επίναυλος καυσίμων.
γ) Την ισοτιμία του Ευρώ και ξένων νομισμάτων που ίσχυε κατά την ημερομηνία έκδοσης (βλ. παράγραφο 31) με
βάση το ειδικό δελτίο συναλλάγματος της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.
Κάθε αλλαγή στους παράγοντες κόστους που αναφέρονται πιο πάνω δυνατόν να επιφέρουν ανάλογη αύξηση στα
έξοδα συμμετοχής, η οποία θα ανακοινώνεται στους ταξιδιώτες πριν από την εξόφληση της συμμετοχής τους,
τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την αναχώρηση.

9. ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Για τη διοργάνωση των ταξιδιών το γραφείο λειτουργεί σαν μεσάζων και χρησιμοποιεί για λογαριασμό των πελατών
του αεροπορικές και άλλες μεταφορικές εταιρείες, ξενοδοχεία τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους φορείς στους
οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. Ο ρόλος του είναι καθαρά μεσολαβητικός για τη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες
και οι ευθύνες του εντοπίζονται μόνο σε περιπτώσεις παραλείψεων που οφείλονται σε υπαιτιότητα του γραφείου.